PZO (zdalne nauczanie)

Aneks do  PZO na czas nauczania zdalnego  obowiązuje od 06.04.2020 r do odwołania
matematyka klasy IV-VIII

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć w systemie zdalnym zgodnie z planem lekcji umieszczonym mobiDzienniku.

2. Obowiązkiem ucznia jest prowadzić zeszyt przedmiotowy i zapisywać krótkie notatki oraz zadania domowe. Wybrane zadania zostają sprawdzane pod względem poprawności, dokładności i staranności na ocenę.

3. W okresie zdalnego nauczania wszystkie aktywności są oceniane z wagą 1.

4. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela (ćwiczenia, notatki, testy, zadania, karty pracy) są obowiązkowe. Uczeń pisze je w domu.

5. Wyżej wymienione prace uczeń przesyła  we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

6. Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela  traktowane jest każdorazowo jako brak zadania domowego. Nauczyciel odnotuje to w mobiDzienniku, wpisując bzd. Za trzy bzd. uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

7. Aktywność (praca dodatkowa) nagradzana jest ocenami lub plusami. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

8. Przy ocenianiu uwzględniane są możliwości intelektualne ucznia, jak również aktywność i zaangażowanie.

Zasady PZO na czas  nauczania zdalnego mają charakter otwarty. W miarę potrzeb ulegają ewaluacji i modyfikacji.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamieszczam jeszcze fragment statutu szkoły, który mówi na jakiej podstawie wystawiamy oceny klasyfikacyjne.